7 ਦਿਨ ਪੀ ਲੋ ਪੇਸ਼ਾਬ ਦੀ ਜਲਣ ਜੜ ਖਤਮ ਕਰ ਅੰਦਰੋ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਚਾਹ ਦੀ ਜਗਾ

ਧਨੀਏ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਫੈਟੀ ਲੀ ਵ ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇਗੀ,ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਆਓਣੀ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਇ-ਲਾ-ਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇ ਸ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ,ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈ-ਟੀ ਲੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਫੈਟੀ ਲਿ-ਵ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਾ-ਰੂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਗ-ਲ-ਤ ਆਦਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਪੀਂਦੇ ਹ ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਲੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ

ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀ ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨਾਲੇ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ ਲੈ ਲੈ ਣਾ ਹੈ ਚੋਂ ਧਨੀਏ ਦੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਧਨੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚਮਚ ਭਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੋ

ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਲਿਟਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਛਾ ਣ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੀਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱ ਚ ਇਹ ਪਾਣੀ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਧਨੀਏ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਉਮਰਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗੁਣਗੁਣਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕੇਲੀ ਪਰਵਾਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ ਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *