7 ਦਿਨ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪੀ ਲਵੋ-ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ

ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸੱਤ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ ਲਓ.ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੀ ਲਓ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਸਰੀਰ ਚ ਫਾ-ਲ-ਤੂ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ,ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹ-ਜ਼-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹ-ਜ਼-ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ

ਉਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਬਜ਼ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੰ-ਤ-ੜੀ-ਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੰ-ਤ-ੜੀ-ਆਂ ਦੀ ਸ-ਫਾ-ਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਜਲਦੀ ਹ-ਜ਼-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ

ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੁ-ਰ-ਕੀ-ਆਂ ਕਰਕੇ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਓ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹ-ਜ਼-ਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਜਾਵੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੁ-ਰ-ਕੀ-ਆਂ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਲਵੇ ਤਾਂ

ਉਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋ-ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੰ-ਤ-ੜੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਖਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹ-ਜ਼-ਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ.ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੱਮਚ ਵੱਡੀ ਸੌਂਪਦੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ

ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੈ-ਚੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹ ਲੈ-ਚੀ-ਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ,ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤ ਅੱਠ ਮਿੰਟ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ,ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ

ਵਿੱਚ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਫਾਲਤੂ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ,ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ,ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਜਡ਼੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹ-ਜ਼-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਨ੍ਹੀਂ ਅਾਵੇਗਾ ਪੇਟ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਬਣੇਗਾ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *