5 ਪੱਤੇ ਖਾਓ-ਮੋਟਾਪਾ ਬਰਫ਼ ਵਾਂਗ ਪਿਘਲ ਜਾਵੇਗਾ-ਕਦੇ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਪੱਤੇ ਜੇ-ਕ-ਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋ-ਟਾ-ਪਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਘ-ਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰ ਅਤੇ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਇਸ ਮੋ-ਟਾ-ਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ-ਈ ਤ-ਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਿ-ਆ-ਨ-ਕ ਰੋ-ਗ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾ-ਰ-ਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਾਪਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਨੂੰ ਜ-ੜ੍ਹ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰੇਂਗਾ ਪਹਿਲਾ ਨੁਸਖਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕੜੀ ਪੱਤੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅ-ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਪਾ-ਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿ-ਉਂ ਕੇ ਛੱ-ਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੜੀ ਪੱ-ਤਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ-ਰ-ਮ-ਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ-ਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ

ਮਹੀਨਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਾਪਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇ-ਤੀ ਘ-ਟ-ਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ-ਫਾ-ਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾ-ਚ-ਨ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕ-ਰੇ-ਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅ-ਨ-ਰ-ਜੀ ਅਤੇ ਚੁ-ਸ-ਤੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨ-ਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ

ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਸਕਿਨ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਨੁਸਖੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ-ਹਿ-ਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਅੱ-ਧਾ ਨਿੰਬੂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਿ-ਚੋ-ੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚ-ਮ-ੜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਇਹ ਇਕ ਵ-ਰ-ਦਾ-ਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੀਸਰੇ ਨੁਸਖੇ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਦੋ ਇ-ਲਾ-ਚੀ-ਆਂ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ-ਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅ-ਨ-ਰ-ਜੀ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁ-ਹਾ-ਡਾ ਖ਼ੂ-ਨ ਵੀ ਬਿ-ਲ-ਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱ-ਧ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਛਾ-ਲਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾ-ਹ-ਤ ਦੇਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਛਾ-ਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਛਾ-ਲੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ-ਣ-ਗੇ ਅਤੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬ-ਦ-ਬੂ ਸ-ਮੈੱ-ਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁ-ਸ-ਖਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋ-ਏ ਨੁ-ਸ-ਖਿ-ਆਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਟਾਪਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਘੱਟ ਕਰ ਸ-ਕ-ਦੇ ਹੋ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱ-ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *