10 ਦਿਨ ਖਾ ਲਓ,100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੁਗਰ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦਿਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਖਸਖਸ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਇਹ ਨੁ ਸਖਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾ ਲਓ ਸ਼ੂਗਰ ਕਬਜ਼ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਮੋਟਾਪਾ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਖ਼ੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾ ਰ ਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ

ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਡ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਚੌਵੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਨੁ ਸਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਦੀ ਸਮੱ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਹਾ-ਰ-ਟ ਅਟੈਕ ਆਵੇਗਾ ਡਾ-ਈ-ਬੀ-ਟੀ-ਜ਼ ਦਸਤ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਲੈ ਵ ਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ

ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਚ ਸ਼ ਮਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਸ਼ਮੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਸ ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁ-ਸ-ਖੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂ-ਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੌ ਤੋਂ ਦੋ ਸੌ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਮੋਟਾਪੇ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੋ-ਸ-ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ-ਧਾ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕ ਰ ਨ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧੂ-ੜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ

ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਖਸਖਸ ਜਿ ਹੀ ਆਂ ਦੋਸਤੋ ਖ਼ਾ-ਸ-ਕ-ਰ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਖਸਖਸ ਦੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਫਾਈਬਰ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਵਰਗੇ ਤੱਤ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਦੋਸਤੋ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿਰ ਉੱਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਕੋਲੋਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ,ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ

ਪਹਿਲਾਂ ਖਸਖਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇ ਕ ਸਾਫ਼ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਚਮਚ ਗਾਂ ਦੇ ਘਿਓ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਖਸਖਸ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇ ਰ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਰੋਟੀ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਉਬਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨੁਸਖਾ ਇਕਦਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ

ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਦੀਅਾਂ ਸਾਰੀਅਾਂ ਸਮੱਸਿਅਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਡ਼੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋ-ਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *