ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ 15 ਦਿਨ ਖਾਲੋ,ਨਸਾਂ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਲੌਕੇਜ਼ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ਼

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੂਰ,ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੀ ਬ-ਲੋ-ਕੇ-ਜ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸ ਪੇਸੀਆ ਦੀ ਜ-ਕ-ੜ-ਨ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾ-ਸ-ਪੇ-ਸ਼ੀ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋ-ਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇ ਲਾ ਵਾ ਇਹ ਵਧ ਰਹੇ ਬਲੱਡ ਪ੍-ਰੈ-ਸ਼-ਰ

ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਸ਼ੂਗਰ ਥਾਇਰਾਇਡ, ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਬੈਡ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ,ਗਠੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡ-ਰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋ-ਗ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਲਚੀਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ,

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੰਝ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਟੁ-ਕ-ੜਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਫੇ ਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਰਾਤ ਭਰ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਹੁ ਣ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲਚੀਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੀਸ ਲਓ , ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਚੱਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ,

ਉਪਰ ਤੋਂ ਹ ਲ ਕਾ ਗੁਣਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਕੇ, ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸ ਕ ਦੇ ਹੋ-ਲ-ਗਾ-ਤਾ-ਰ ਸੀ ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਇ ਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆ ਨਾ-ੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ੂਗਰ ਆਦਿ ਪੀ-ੜ-ਤ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ,

ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਚ ਮ ਚ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾਂ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੇ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾ ਡਾ ਬੱ-ਲ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਸ਼ੂਗਰ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਘਟਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਖਾਧਾ-ਪੀਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹ-ਜ਼-ਮ ਹੋਵੇਗਾ,

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱ ਸੀ ਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *