ਸਿਰਫ 1 ਪੱਤਾ ਖਾ ਲਓ- 80 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀ ਲੱਗੇਗੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸੁਗਰ ਹੋਣੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਹੋਣਾ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋਣਾ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਹੋਣਾ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਚੀਜ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪਚਦੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦ ਰ ਦ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਬ-ਚ-ਣ ਲਈ ਇਕ ਪੱਤੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਵੇਰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕਰਕੇ ਉਪਰ ਤੋ ਇਕ ਗਲਾਸ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀ ਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਸ-ਮ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ

ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪੱਤੇ ਦਾ ਸੀ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗੁ-ੜ-ਮਾ-ਰ ਦਾ ਪੱਤਾ ਇਸ ਪੱਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ੳਪਰ ਤੋ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਗਰਮ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ ਰ ਨ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਆਈ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦ ਰ ਦ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗ-ਠੀ-ਏ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਕਿ ਉਂ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਅ-ਲ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖੂ-ਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕ ਰ ਸਾਡਾ ਖ਼ੂ-ਨ ਸਾਫ਼ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚਮੜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਖਾਨੇ ਪੀਨੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਉਂਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਫਾਲਤੂ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਦਾ ਤੁਸੀ ਇਸ ਪੱਤੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕ ਦੇ ਹੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪੱਤੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ ਰ ਮ ਕਰ ਲਓ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ

ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਲਕਾ ਜਾਂ ਗਰਮ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁ ੜ ਮਾ-ਰ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਪੱਤੇ ਹੀ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਦੋ ਨੁ-ਕ-ਤਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇ ਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ

ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋ ਈ ਵੀ ਰੋ-ਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋਗੇ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *