7 ਦਿਨ ਭੂੰਨ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਰਦ-ਮੋਟਾਪਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊ

ਅਜਵਾਇਣ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਸੱਤ ਦਿਨ ਭੁੰ-ਨ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਕਮਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਖਾਦਾਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈ-ਦੀ ਸਿ-ਸ-ਟ-ਮ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਅਜਵਾਇਣ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤੋ ਨਿੰਬੂ

ਦਾ ਰ-ਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਊਂਗਾ ਬਿਲ ਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਕਰੇਗਾ ਪੇਟ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੋਵੇਗਾ.ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱਪ ਅਜਵੈਣ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਦੋ ਨਿੰਬੂ ਲਿਆਏ ਹਨ ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਨਿੰਬੂ ਥੋਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਨਿ-ਚੋ-ੜ ਕੇ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ,ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਯੂ-ਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ.ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਇੱਕ ਕੱਪ ਅਜਵੈਣ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੱ-ਕ-ਣ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਰਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ

ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀ ਇਸ ਉੱਪਰ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿੰ-ਬੂ ਦਾ ਰਸ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰ-ਸ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀ ਸੱਤ ਵਾਰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰ-ਸ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮਿਕਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ

ਨੂੰ ਮਿ-ਕ-ਸ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ.ਅੱਸੀ ਅਜਵੈਣ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਪਾ ਰਹੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕਰੋ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਵਰਤੋ ਇਹ ਨੁਸਖੇ ਉਹ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਜਵੈਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸੱਤ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਸੱਤ ਜੇਕਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਸੁੱਕਣ ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅੱਧੇ ਚਮਚ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਿਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਲਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪੇਟ ਗੈਸ ਕਬਜ਼ ਖੱਟੇ ਡਕਾਰ ਬਵਾਸੀਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀਟ ਨੁਸਖਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀ-ੜ-ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *