30 ਦਿਨ ਖਾਓ ਇਹ ਗੋਲੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੂਗਰ-ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ-ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਵਿ-ਟਾ-ਮਿ-ਨਾਂ ਦੀ ਭਰਭੂਰ ਮਾਤਰਾਂ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੂ-ਸ-ਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿ-ਟਾ-ਮਿ-ਨ ਕਈ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕ-ਮੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿੱ-ਕ-ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਦਾ

ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੇ ਕੈ-ਪ-ਸੂ-ਲ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ,ਕੈ-ਪ-ਸੂ-ਲ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੇ ਕੈ-ਪ-ਸੂ-ਲ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲਗੇ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਦਿਨ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੇ ਕੈ-ਪ-ਸੂ-ਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾ-ਕਤ- ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਸਰੀਰ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਟ ਵਿਚ ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦਿੱ-ਕ-ਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇ-ਮਿ-ਊ-ਨ ਸਿ-ਸ-ਟ-ਮ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਵੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋ-ਗ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਕ-ਮਿ-ਊ-ਨਿ-ਟੀ ਸਿ-ਸ-ਟ-ਮ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਈ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਕੈ-ਪ-ਸੂ-ਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *