ਸੰਭੋਗ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਲੋ

ਦੋ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਗਰਾਮ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕੋਗੇ,ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਜਾਵੇਗੀ,ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆਵੇਗੀ,ਸ਼ਕਤੀ ਆਵੇਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ

ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਇਰਾਨੀ ਅਕਰਕਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਹ ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੌ ਸੌ ਗਰਾਮ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਾਰ ਗਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰ-ਬੋ-ਧ-ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਹ ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ ਈਰਾਨੀ ਅਕਰਕਰਾ ਅਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਇਕ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਇੱਕ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ

ਲੈਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਲੀ ਦਿਨ ਖਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ,ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਡਿ-ਸ਼ੂ ਹੋਵੇਗੀ,ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ.ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆਊਗੀ ਅਤੇ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਧੀ ਸਾਰਾ ਨੁਸਖਾ ਥੱਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਦੱ-ਸਿ-ਆ ਗਿਆ

ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਬਣੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਰਤੋ ਇਹ ਨੁਸਖ਼ਾ ਅਤੇ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *