2 ਦਾਣੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲੋ-125 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀਓਗੇ

ਮ-ਰ-ਦੇ ਦ-ਮ ਤਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮ ਬੱ ਚਿ ਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮੋਢਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਅਤੇ ਤੁਰਦੇ ਜੋੜ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱ-ਸਿ-ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਜੂ ਖਾਣ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼-ਬ-ਰ-ਦ-ਸਤ ਸਫ਼ਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਕਾਜੂ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ

ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇ ਸ ਨਾਲ ਫਾ-ਲ-ਤੂ ਪਦਾਰਥ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਉਤੇ ਹਨ.ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੌ-ਲ ਦੇ ਤੱਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾ-ੜੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਕਾਜੂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾ-ੜਾ ਕ-ਲੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਅਤੇ ਜੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵੀ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਇ ਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਲ ਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਕਈ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਟੁੱ-ਟ-ਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਹਨ ਚਡ਼੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹ ਨ.ਤਾਂ ਉ ਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਈ ਲੋਗੋ ਧਿ-ਆ-ਨ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੋ-ਝ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ.

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਦੇਖਦੇ ਸੋ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਜਾਂ ਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚ-ਡ਼੍ਹ-ਨ ਤੋਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਾਜੂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ .ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਜੂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰ ਜ ਕਾਜੂ ਖਾ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਬਾ

ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਾਰਵਾਂ ਚ ਕਾਜੂ ਖਾ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਕ ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਦੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ,ਭਾਰਤ ਇਸ ਨਾ ਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੌਪਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ

ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤਾ-ਕ-ਤ-ਵ-ਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜ਼-ਬਾ-ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਵੀ ਜਵਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚ ਮੜੀ ਜਲਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸ ਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿ ਵ ਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾ-ਲ-ਤੂ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਬਾਹਰ ਹੋ.ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਫ-ੜਿ-ਆ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ,ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਜੂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਚਾਰ ਪੰ ਜ ਕਾਜੂ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *