ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾਕੇ ਪੀਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੇਖ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹਨ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀ ਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸ-ਰ-ਦੀ-ਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਖੰ-ਡ-ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁੜ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼-ਹਿ-ਦ ਵਰਤੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਹਿ ਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਸਹੀ, ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁ-ਕਾ-ਮ ਹੋ ਜਾ ਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅ-ਲ-ਰ-ਜ਼ੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਸਰਦੀ ਜ਼ੁ-ਕਾ-ਮ ਤੋਂ ਬ-ਚ-ਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇਵ ਨ ਕਰੋ,ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁ-ਕਾ-ਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ,

ਜਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕ-ਬ-ਜ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤੇਜਾਬ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਪੇ ਟ ਵਿਚ ਅਫਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਸ ਬਣਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕ ਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਵੇਗੀ,

ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿ ਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਸ਼ਹਿ ਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *