3 ਦਿਨਾਂ ਚ’ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਦੂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਿਰਫ 3 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗੋਡੇ ਹੱ ਥ ਅੱਡੀ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਮਰ ਦਰਦ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅੱਜਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾ ਣ ਪੀਣ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜਕਲ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਠਣ-ਬੈਠਣ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵੇਚ ਕੇ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ,ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਨ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਉਸ ਵਿਚ ਦੋ ਚਮਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਲੈਣਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੱ-ਦੂ-ਕ-ਸ਼ ਕੀ ਤਾ ਹੋਇਆ ਜੈ-ਫ-ਲ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ-ਫ-ਲ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾ ਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹਲਦੀ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ ਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਦੇ

ਵਿਚ ਪੰਜ ਚਮਚ ਅਜਵਾਇਣ ਲੈਣੀ ਹੈ,ਇਸ ਨੂੰ ਤਵੇ ਦੇ ਉਪਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਰ ਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅ-ਜ-ਵਾ-ਇ-ਣ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿਚ ਬੰ-ਨ੍ਹ ਕੇ ਉਸਦੀ ਪੋ-ਟ-ਲੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾ ਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੋ-ਟ-ਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਜਗਾ ਤੇ ਲਗਾਓ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਸੇ-ਕ ਉਸ ਜੋੜ ਦਰਦ ਉੱ ਥੇ ਲਗਾਓ,ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਬੰ-ਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ

ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ੋੜ ਸ-ਕਾ-ਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉ ਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ,ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕ ਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਮਰ ਦਰਦ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਪੈਰ ਦੀਆ ਅ-ਡੀ-ਆ ਦਾ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇ ਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਦੇ ਲੱ-ਡੂ

ਅਤੇ ਤਿਲ ਦੇ ਲੱ-ਡੂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ-ਣੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਜਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਾ ਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰਿ-ਫਾ-ਇੰ-ਡ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਏਕ ਇੰਚ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਟੁ-ਕ-ੜਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਅਤੇ ਦਾਲ ਚੀਨੀ ਦੇ ਟੁ-ਕ-ੜੇ ਨੂੰ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ,

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾ-ਇ-ਦ ਨਾ ਲੈਣ,ਉਪ ਰ ਅਸੀਂ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਰ ਹਿਣਗੇ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆ ਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *