ਸਿਰਫ਼ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਝੁਰੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਛਾਈਆਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨੁਸਖ਼ਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਚਿ ਹ ਰੇ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ-ਰ-ਛਾ-ਈਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕ ਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਤੂ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂ ਦੀ ਹੈ,ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਦਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ.ਜਿਸ ਕਰਕੇ

ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿ ਹ ਰੇ ਦੀਆਂ ਦਾਗ ਅਤੇ ਛਾਹੀਆਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਕਦਾ ਜਾਂ ਇਕ ਟਮਾਟਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਕਦਮ ਮਿਕਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਚੰਦਨ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਪਗ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖ ਲੈ ਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚਮਚ ਚਾ ਵ ਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੋਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉ ਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੱਮਚ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਾਫਰ ਗਾਂ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦਿਓ ਅਤੇ

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸਟ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਉਸਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ ਉਸ ਵਿਚ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈ-ਪ-ਸੂ-ਲ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁ ਸੀਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਭਾਫ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ

ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਵੀ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਫ ਲਓ ਤਾਂ ਪ ਸੀ ਨੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੋੜੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਮੈਲ ਅਤੇ ਦਾਣੇ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਤੁਸੀਂ ਲੌਕੀ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀ ਸ ਕ ਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੀ ਲੋਕੀਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਉਸਨੂੰ ਮੇਗਨ ਮਿਕਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ

ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਤੁ ਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਈ ਵੀ ਡੀ ਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਮੈ-ਡ-ਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ-ਮ-ਝਾ-ਇ-ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ

ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱ ਖ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁ-ਸ-ਖਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਾ ਕਰੋ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *