ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇੱਕ ਕੀਵੀ ਖਾ ਲਓ ਜਡ਼ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 3 ਰੋਗ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕੀਵੀ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਕੀਵੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫਾਇ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ,ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਫਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਾ-ਰ-ਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਵਰ ਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੀਂਦਰੇ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਘਟੇ ਹੋਏ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਡਨੀ ਅਤੇ ਲਿਵਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਕ ਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੀ

ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾ ਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫਲ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਲ ਦੀ ਖਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆ ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇਣ 1 ਪੀਸ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ 2 ਪੀਸ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕਰ ਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ

ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਮਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਟਾ ਮਿਨ ਫਾਈਬਰ ਪੋ-ਟਾ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਅਤੇ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਵ-ਹਾ-ਅ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਡ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇ ਸ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਕਬਜ਼ ਗੈਸ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਫਾ-ਲ-ਤੂ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮੋਟਾਪਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇ ਕ ਨਵਾਂ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਵਾ-ਇ-ਰ-ਸ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਜਿ ਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸੈੱ-ਲ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਅਤੇ ਉਹ ਸੈੱ-ਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਛਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰ ਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਦਾ ਹੈਂ,ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕ ਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੁਸਤੀ-ਫ਼ੁਰਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਥਕਾਵਟ ਮ-ਹਿ-ਸੂ-ਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਵੀ ਨ ਹੀਂ

ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾ ਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਬਾਹਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਵੱਧ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਜ਼ਿੰਦ ਗੀ ਬ-ਤੀ-ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *