ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਦੇਖਿਯੋ ਵਰਨਾ ਪੱਛਤਾਉਂਗੇ

ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਖਾਣ ਦਿ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈ-ਰਾ-ਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ,ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀਆਂ ਹੋੲੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ.ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਜਾਦੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮ-ਸਾ-ਲੇ-ਦਾ-ਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਘਰ ਕੱਚਾ ਵੀ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌੜੀ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਚਾਰ ਵਾਲੀ ਮਿਰਚ ਮੋਟੀ ਮਿਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਖਾਇਆ ਕਰੋ.ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਧਦੀ ਹੈ.ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹੀਨਾ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਨੰਬਰ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਪਰ ਕ੍ਰਿ-ਸ਼-ਮਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਚ-ਸ਼-ਮਾ ਉ-ਤ-ਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਲੋਅ ਬੀ ਪੀ ਵਾਲੇ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ.ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ-ਰ-ਦਾ ਲੋਅ ਬੀ ਪੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ

ਜਾਵੇਗਾ.ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਵਿਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰ-ਗ ਨਾਲ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਅ ਬੀ ਪੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ

ਵਾਰ ਇੱਕ ਮਿਰਚ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ,ਇਹ ਆਪਣੇ ਖ਼ੂ-ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ,ਇਹ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਹਨ ਇਹ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਇਹ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਐਂ-ਟੀ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ,ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇ-ਫ-ੜਿ-ਆਂ ਦੇ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਨੂੰ

ਵੀ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,ਇਹ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਆਪਣੇ ਖ਼ੂ-ਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹਨ,ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਸਟਰੌਲ ਦੇ ਲੈ-ਵ-ਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਇਹ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਆਪਣੇ ਹਾ-ਰ-ਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾ-ਰ-ਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰੀ

ਮਿਰਚ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਰੋਜ਼ ਕਰਨ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਆ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰ-ਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਨਾਲ ਜਾ-ਪਾ-ਨ ਜੁਕਾਮ ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਖਾਂਸੀ ਡੇਂਗੂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਐਂ-ਟੀ-ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਅ-ਲ ਹੈ,ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਮਿਰਚਾਂ

ਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ

ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਾ-ਸੀ-ਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਨੁ-ਸ-ਖ਼ਾ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਵਿ-ਚ-ਕਾ-ਰ ਤੋਂ ਕੱ-ਟ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਜੋ ਵਿਚਕਾਰ ਤੋਂ ਕੱ-ਟ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕ-ਰਿ-ਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *