ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ

ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਗੁਣ: ਇਹ ਮ-ਸਾ-ਲੇ-ਦਾ-ਰ,ਸੁਆਦ ਵਿਚ ਮਿੱਠੀ,ਪਾ-ਚ-ਣ ਵਿਚ ਮਿੱਠੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ,ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਦਹਸਮਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕ ਰ ਨ ਵਾਲਾ,ਡੀ-ਓ-ਡੋ-ਰੈਂ-ਟ,ਇ-ਮੇ-ਟਿ-ਕ,ਸ਼ਾਂ-ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਿ-ਰੋ-ਧ-ਕ,ਰੋ-ਗਾ-ਣੂ-ਨਾ-ਸ਼-ਕ,ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ,ਕ-ਫ-ਨਾ-ਸ਼-ਕ,ਮੂਤਰ-ਸ਼ਕਤੀ,ਪੇਟ ਦਾ ਦ ਰ ਦ ਅਤੇ ਤਾ-ਕ-ਤ-ਵ-ਰ ਹੈ।

ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-:ਜਲਣ- ਲਾਲਸਾ :ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ 2 ਟੁਕੜੇ,ਵੱਡੀ ਇਲਾਇਚੀ 2 ਪੀਸ, ਸੁੱਕੀ ਕਿ ਸ਼ ਮਿ ਸ਼ 3 ਪੀਸ ਕੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਲਣ- ਲਾਲਸਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਸਿਰਦਰਦ-: ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਇਲਾਇਚੀ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿ-ਰ-ਦ-ਰ-ਦ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਪਿਸ਼ਾਬ-: ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਇਲਾਇਚੀ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪੇ-ਸ਼ਾ-ਬ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਦੀ ਜ-ਲ-ਨ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਲਟੀ — ਦੋ ਇਲਾਇਚੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉ-ਬਾ-ਲੋ।ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਪੀਓ।ਦੋ ਇਲਾਇਚੀ ਪੀਸ ਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦਰਦ ਵਿਚ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਖੰਘ,ਦਮਾ ਅਤੇ ਹਿ ਚ ਕੀ ‘ਚ ਇਲਾਇਚੀ ਖਾਣਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਸ-ਟੋ-ਮਾ-ਟਾ-ਇ-ਟਿ-ਸ -ਇਕ ਇਲਾਇਚੀ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਅੱਧਾ ਚ ਮ ਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੂੰ-ਹ ਦੇ ਛਾ ਲੇ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਛਾਲੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅੱਖਾਂ ‘ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਛੋਟੀਆਂ ਇਲਾਇਚੀ ਪੀਸ ਕੇ ਇਕ ਗਿਲਾਸ ਦੁੱਧ ‘ਚ ਉ-ਬਾ-ਲ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਹਿਚਕੀ — ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਵੱਡੀ ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਦੋ ਚਮਚ ਚੀਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ।ਇਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਹਰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਓ।ਹਿਚਕੀ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *