ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬਣਿਆ ਹਰਬਲ ਤੇਲ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਵੇਗਾ 1 ਰਾਤ ਚ ਗਾਇਬ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾ-ਹ-ਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁ ਕ ਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮੋਢਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਮਰ ਦਰਦ ਦਾ ਜੋੜਾ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਦ ਰ ਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿ ਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੁ ਕ ਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ ਰੋ ਦਾ ਤੇਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਇਕ ਪਿਆਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬਰੀਕ ਸੌਠ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿ ਹਾ ਸਿ-ਨੇ-ਮ-ਨ ਪਾ ਊ ਡ ਰ ਇੱਕ ਚਮਚ ਅ-ਜ-ਵਾ-ਇ-ਣ ਇੱਕ ਚਮਚ ਕਲੋਂਜੀ 1 ਚੱਮਚ ਮੇਥੀ ਲ-ਸ-ਣ ਦੀਆਂ ਵੀਹੀ ਤੋ 15 ਕਲੀਆਂ ਕ ਲੌਂ ਜੀ ਮੇਥੀ ਅਤੇ ਅਜਵਾਇਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾ ਊ ਡ ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੇਕ ਨਹੀਂ ਪੀਸਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਲ-ਸ-ਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲੈ ਣੀ ਹੈ

2 ਚੱਮਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਮਿਕਸੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 1 ਕੱਪ ਤੇਲ ਕਿਸੇ ਬ ਰ ਤ ਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਲ-ਸ-ਣ ਅਤੇ ਅ-ਦ-ਰ-ਕ ਦਾ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ ਰ ਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫੇਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮ-ਸਾ-ਲੇ ਪੀ-ਸ-ਣ ਲਈ ਸੀ ਓ ਹ ਨਾ ਮ-ਸਾ-ਲਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕ ਰ ਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾ-ਲਾ-ਪ-ਣ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਤੇ

ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਕਪੂਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਮਿਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇਲ ਦਾ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇ ਸ ਨੂੰ ਕੱ-ਪ-ੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੇ ਲ ਨੂੰ ਸਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੱ-ਪ-ੜਾ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢ ਲੇਣਾ ਹੈ,ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਕੱ ਢ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆ ਪ ਣੇ ਜੋੜਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਲਓ ਤਾਂ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱ-ਪ-ੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਹੋ ਵੇ ਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅ-ਨੁ-ਸਾ-ਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀ ਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿ ਊ ਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *