ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਣ ਤੇ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ਼

ਪੇਟ ਅਤੇ ਅੰ-ਤ-ੜੀ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿ-ਕਾ-ਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੀ-ੜੇ ਦੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀ-ੜਿ-ਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 20 ਕਿ-ਸ-ਮਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅੰ-ਤ-ੜੀ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼-ਖ਼-ਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ ਬੇ-ਚੈ-ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਟ ‘ਚ ਹਵਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਦੀ ਧ-ੜ-ਕ-ਣ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ-ੜੇ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਰ ਹਿੰ ਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰ ਭੋਜਨ ਲਈ ਵੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੱ-ਕ-ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਆਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।ਇ ਹ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੱ-ਖੀ-ਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੰਦੇ ਭੋਜਨ,ਪਾਣੀ, ਦੁੱਧ ਆਦਿ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਕੀ-ੜੇ ਦੇ ਅੰਡੇ ਮ-ਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ ਦੀਆਂ ਅੰ-ਤ-ੜੀ-ਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਧਰ ਤੀ ਉੱਤੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਲਾ-ਰ-ਵੇ ਰੇਂ-ਗ-ਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਤੁ-ਰ-ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਾਹ ਆਦਿ ਉ ਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚਿ-ਪ-ਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵ-ੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਕਾਰਨ-:ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ,ਦੂ-ਸ਼ਿ-ਤ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੰ-ਦੇ ਕੱ-ਪ-ੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ,ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,ਮੀਟ,ਮੱਛੀ,ਗੁੜ,ਦਹੀ,ਸਿਰਕਾ ਆ ਦਿ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਪਛਾਣ-:ਬੱਚੇ ਬ-ਦ-ਹ-ਜ਼-ਮੀ, ਪੇਟ ਦਰਦ, ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਆਦਿ ਦੀ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਇ-ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰ-ਗ ਫਿੱ ਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦ-ਸ-ਤ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਬੇ-ਚੈ-ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਨੁਸਖੇ-:ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਕਰੇਲੇ ਦਾ ਰਸ, ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱ-ਤਿ-ਆਂ ਦਾ ਰਸ, ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਪਾਲਕ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਬਣਾਓ। ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸ ਵਿਚਲੇ ਕੀ-ੜੇ ਮ-ਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮ ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ।ਕਾਲੇ ਨਮਕ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀ-ੜੇ ਨ-ਸ਼-ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਲ-ਸ-ਣ ਦੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਓ।

ਕੀ-ੜੇ ਮ-ਰ ਜਾਣਗੇ-:ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਗ ਰ ਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ।ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ ਪੱ-ਤੀ-ਆਂ ਦੇ ਰ-ਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੱਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ ਵੇ ਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਸੇਵਨ ਕਰੋ।ਅਨਾਰ ਦੇ ਦ-ਰ-ਖ-ਤ ਦੀ ਸੱਕ ਦਾ ਕਾੜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਵਨ ਕਰੋ।2 ਗ੍ਰਾਮ ਬੈ-ਬੀ-ਡਾਂ-ਗ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਅਤੇ 8-10 ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਚ ਟ ਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਖਾਓ।ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਬੇ-ਬੀ-ਡਾਂ-ਗ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ 3-3 ਗ੍ਰਾਮ ਚੂ ਰ ਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਓ।

ਅਨਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਛਿਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਸ ਚੂਰਨ ਨੂੰ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਮੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਓ।3 ਗ੍ਰਾਮ ਕੈਰਮ ਦੇ ਬੀਜ, 3 ਗ੍ਰਾਮ ਬਿ-ਬਿ-ਡਾਂ-ਗ ਅਤੇ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਕਪੂਰ – ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁ-ੜ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਦਿਨ ਭਰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲਓ।ਕਰੇਲੇ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਚੁਟਕੀ ਭਰ ਹੀਂਗ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀ-ੜੇ ਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

25 ਗ੍ਰਾਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਚੂਰਨ ਗਾਂ ਦੇ ਮੂਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਲਓ।ਅੰ-ਬਾਂ ਦੇ ਗੁ-ੜ ਜਾਂ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਫਿਰ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ‘ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ।ਲ ਗਾ ਤਾ ਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਕੱਚੇ ਕੇਲੇ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੀ-ੜੇ ਮ-ਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਗਾਜਰ ਦਾ ਰਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੀੜੇ ਰੋ-ਗ ਨ-ਸ਼-ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਟੱ-ਟੀ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪੇਟ ਦੇ ਕੀ-ੜਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਮਾ-ਰ-ਨ ਲਈ ਮ-ਲ-ਬੇ-ਰੀ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।5 ਗ੍ਰਾਮ ਬ-ਠੂ-ਆ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਲਓ।ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦਿਓ।ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਕੈਰਮ ਦੇ ਬੀਜ ਗੁੜ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਬਾਥੂਆ ਦਾ ਰਸ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਖਿਲਾਏ ਪੀਓ।

ਕੇਸਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਿਓ। ਕੀ-ੜੇ ਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ।ਦੋ ਰੱਤੀ ਦੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱ-ਟ ਲਓ।ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਚੱਮਚ ਬਾ-ਈ-ਬਿ-ਡਾਂ-ਗ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਰਸ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾਓ।ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀਂਗ ਨੂੰ ਭੁੰ-ਨ ਲਓ।ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਪਾ-ਰ-ਜਾ-ਤ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰਸ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

ਸਰੀਰ ‘ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ 10 ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹਾਰਟ ਬਲਾਕੇਜ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨਿੰਮ ਦੇ 2 ਪੱਤੇ ਖਾਓ-ਇਹ ਰੋਗ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ
ਸ਼ਹਿਦ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ-ਦੇਖੋ ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *