ਕਮਰ ਦਰਦ ਜੋੜਾ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਵੀ ਗੋਡੇ ਮੋਢੇ ਨਹੀਂ ਦੁਖਣੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕਮਰ ਦ ਰ ਦ ਜੋਡ਼ਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿ-ਲ-ਕੁ-ਲ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰ ਦ ਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀਹ ਦਿਨ ਵੀ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਰ ਦਰਦ ਜੋਡ਼ਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਡ਼੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ

ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ,ਸ ਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੂੰ-ਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਮਖਾਣੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਮਖਾਣੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕ-ੜੀ ਦੀ ਵ ਰ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਚਮਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਪਾ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਓ ਨੂੰ ਗਰਮ ਹੋਣ ਲਈ ਛੱ-ਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੂੰਦ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ ਰੀ ਕ ਬਰੀਕ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਿਓ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ

ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਗੋਂਦ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜੀ ਮੀ-ਡੀ-ਅ-ਮ ਦੇ ਸੇ-ਕ ਉਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਫਿਰ ਇਹ ਗਊ ਦਾ ਫੁਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਲੱਗ ਪਰਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿ ਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਹੋਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀਹ ਗ੍ਰਾਮ ਫੁੱਲ ਮ-ਖਾ-ਣਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਜਾਣ ਫੇਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅ ਲੱ ਗ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀਹ ਗਰਾਮ ਬਦਾਮ ਲੈਣੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜੱਸੇ ਉੱਪਰ ਪਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਬਿਨਾਂ ਘਿਓ ਤੋਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀਹ ਗ੍ਰਾਮ ਅਲਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿ ਰ ਦੱਸ ਗ੍ਰਾਮ ਚਿੱਟੇ ਤਿਲ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਸ ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌ-ਰ-ਮ-ਲ ਸੇਕ ਉੱਪਰ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤ ਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰ-ਨੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀਹ ਗਰਾਮ ਸੌਂਫ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀਹ ਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਮਗਜ਼ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਪਰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰ-ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ

ਇਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਰਦੀ ਦੇ ਟਾਇਮ ਵਿਚ ਗੂੰਦ ਦੀ ਮ ਹੱ ਤ ਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋਡ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਮਰ ਦਰਦ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟੈ-ਬ-ਲੇ-ਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਇ ਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ

ਫਿਰ ਇਕ ਚਮਚ ਖਾ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀਹ ਦਿਨ ਲ ਗਾ ਤਾ ਰ ਵੀ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰ ਦਰਦ ਜੋਡ਼ਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਜਡ਼੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿ ਆ ਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਡ਼ੀਆਂ ਕਿਹਡ਼ੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੁਸਖੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤ ਰੀ ਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕਮਰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *