ਸੌਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ

ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾ ਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਤਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੌਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਲੱ ਗ ਦਾ.ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜੈ-ਕ-ਰ ਪਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਵੀ

ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.ਮੋਟਾ ਪਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੇਡ਼ੇ ਤੇਡ਼ੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਲ ਸਾਡੇ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਜਡ਼੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਹਿਦ ਜੇਕਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਚ-ਮ-ਤ-ਕਾ-ਰੀ ਫਾ ਇਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ.ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ

ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਜਲਦੀ ਹ-ਜ਼-ਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭੁੱਖ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੂ-ੜ੍ਹੀ ਨੀਂ-ਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵਿੱ ਚ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਚਮੜੀ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਬੁ-ਢਾ-ਪਾ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ ਕ ਤੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ.ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਥਕਾਵਟ ਜੋ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜਲਟ ਵੇਖਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਜ਼-ਬ-ਰ-ਦ-ਸ-ਤ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ.ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾ ਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵਿਚ

ਇਕ ਚਮਚ ਯਾਸਰ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋ-ਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ.ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਹਲਕਾ ਠੰਡਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚ ਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਓ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਉਪਰ ਚਮਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *