ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਈਏ

ਜਿਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ,ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗ-ਰ-ਲ-ਫ੍ਰੈਂ-ਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਗ-ਰ-ਭ-ਵ-ਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਦਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾ-ਰ-ਮੋ-ਨ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸੁ-ਭਾ-ਅ ਚਿ-ੜ-ਚਿ-ੜਾ ਪਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ,ਦਰਅਸਲ ਔਰਤ ਦੇ ਸੁ-ਭਾ-ਅ ਵਿੱਚ ਬ-ਦ-ਲਾ-ਅ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਗ-ਰ-ਭ-ਵ-ਤੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ

ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਰਲ ਫ-ਰੈਂ-ਡ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੈ-ਕ-ਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੁ-ਭਾ-ਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ.ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਔਰ ਕਮੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹਾ-ਰ-ਮ-ਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾ-ਰ-ਮੋ-ਨ-ਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੀ-ਤ ਰਿ-ਕ-ਵ-ਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਔ-ਰ-ਤ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਿ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗ-ਰ-ਲ-ਫ੍ਰੈਂ-ਡ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨਾਲ ਲਿੱਪ ਕਿੱਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁ-ਹੱ-ਬ-ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੂ-ਡ ਸੈੱ-ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੀ-ਲਿੰ-ਗ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ.ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਗ-ਰ-ਭ-ਵ-ਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਕਿ ਉਹ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਪਰ ਜਿਹਡ਼ੀਆਂ ਅੌਰਤਾਂ ਦਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਜੋ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁ-ਣ-ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ

ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱ-ਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਸੁ-ਭਾ-ਅ ਹੋਰ ਚਿ-ੜ-ਚਿ-ੜਾ-ਪ-ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.ਲ-ੜਾ-ਈ ਝ-ਗ-ੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੀ ਬੁ-ਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ

ਉਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਤਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰੇਗ.ਉਹ ਅੌਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇੱ-ਛਾ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ-ਨ-ਰੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗ-ਰ-ਲ-ਫ੍ਰੈਂ-ਡ ਨ-ਖ-ਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੋ-ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋ-ੜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨ-ਖ-ਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਜ਼-ਰੂ-ਰੀ ਗੱ-ਲਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਥੱ-ਲੇ ਲਿੰ-ਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ-ਮ-ਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *