5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਈ ਤੇ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਜਵਾਨ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਈ

ਹਰ ਰਾਤ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ,ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਝੁਰੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਤੇਲ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ

ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਵੀ ਡਾਈਟ ਹੋਵੇਗਾ,ਨਿਖਾਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਸਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਦਾਮ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜ

ਸੱਤ ਬੂੰਦਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਚੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਰੂਹ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਸੱਤ ਬੂੰਦਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਦਾਮ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਤੋਂ

ਉਪਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥੱਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.ਇਸ ਲਈ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਝੁਰੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ,ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਵੀ ਟਾਈਟ ਹੋਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ

ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਢਿੱ-ਲੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ.ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡਿਓ ਦੇਖਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ

ਜ-ਗਾ-ਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਟਾਈਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ.ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ

ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ-ਇ-ਆ ਕਰੋ ਫਾ-ਲ-ਤੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ,ਕੈ-ਮੀ-ਕ-ਲ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੁਸ਼ਕਾ ਸਮਝਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *