ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੁੰਨ ਜਾਂ ਸੋਂਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੋ ਸੁਚੇਤ-ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ

ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੁੰਨ ਜਾ ਸੌਂਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਸੁਚੇਤ ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇ-ਲਾ-ਜ,ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੌਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਘਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ

ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ,ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਮੈਗਨੀਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ,ਹੱਥ ਪੈਰ ਫਸਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾ ਬੈਠਿਓ ਨੇਹਾ ਲੱਤ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁੰ-ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਜੋਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਾੜਾਂ ਦੀ ਬ-ਲੌ-ਕੇ-ਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇ,ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਤਿਲ ਦਾ ਤੇਲ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਇੰਨਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਤੇਲ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਮਾਲਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ੂ-ਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸਰਕਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ.ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੇਂਧਾ ਨਮਕ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ

ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਗਪਗ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਡਾ ਤੇ ਹਲਦੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੁੱਟਕੀ ਸੁੰਢ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਲਦੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁੰਨ ਸੁੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚੁਟਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸੇਵਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਲੱਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੌਣਗੇ,

ਜ਼ਿਆਮਨ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਫਲ ਫਰੂਟ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.ਅਸੀਂ ਕੇਲੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਕਰੋ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਪਾਲਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਮੂਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ

ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ ਗਾਜਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਸਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਲਗਮ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੌਂ ਬਾਥੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.ਚੁਕੰਦਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੁਕੰਦਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਸ ਦਾ ਜੂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਮਾ-ਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਮੱਛੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਆਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੋ ਕੌਲੀਆਂ ਆਟਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ .ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸੁੰਢ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਅੱਧਾ ਚਮਚ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਲੌਂਜੀ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਅਜਵਾਇਣ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਚਿੱਟੇ ਤਿਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਕੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚਮਚ ਅਲਸੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿਚ ਮਿਕਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨੁਸਖੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁੰ-ਨ-ਪ-ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *