ਢੂਹੀ ਕਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨਾ ਮਰਜੀ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲੋ ਦਰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਠੀਕ ਹੋਜੂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕਮਰ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰ ਕਾ ਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾ-ਹ-ਮ-ਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,ਅਸੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰ-ਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾ ਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,

ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ੁ-ਰੂ-ਆ-ਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਸ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲ-ਸ-ਣ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੁ ਬੂੰ-ਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚਲਾ ਸਾਰਾ ਰ ਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਲਸਣ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ,

ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਗੁਣਗੁਣੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕ ਮ ਰ ਦਰਦ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਉਥੇ ਹੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰ ਦਰਦ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਵਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *