ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣੈ ਤਾਂ ਕਰੋ ਆਹ ਕੰਮ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਬ ਚ ਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਲਸਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਲਸਣ ਅਦਰਕ,ਪੁਦੀਨਾ ਘਰ ਦੇ ਤਿ ਆ ਰ ਕੀ ਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸੀ ਮਸਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ,ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰ ਸ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ,

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਿਵਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰ-ਗਾਂ ਤੱਕ ਪੂ-ਰ-ਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋ-ਸ਼-ਕ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੱ ਖ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾਲ ਮਿ ਰ ਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲ-ਸ-ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਘਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਦੇਸੀ ਮ-ਸਾ-ਲਿ-ਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਜੇਕਰ ਆ ਪਾਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ

ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕ ਰ ਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉ ਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਦਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਾਲਚੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿ ਹ ੜੇ ਮਸਾਲੇ ਤਿ ਆ ਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਿਚ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਲਿਵਰ

ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪੇਟ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱ ਪ ਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾ ਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋਗੇ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *