ਲੰਬਾਈ ਵਧਾਓਣ ਦਾ ਸਬਤੋ ਜਬਰਦਸਤ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ

ਕੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸ ਕ ਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕੱਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਦੀ ਲੰ-ਬਾ-ਈ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ-ਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਦ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ-ਰਾ-ਊਂ-ਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇ-ਰਿ-ਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬੱਚਾ ਜਿੰਨਾ ਖੇਡੇਗਾ ਕੁੱਦੇਗਾ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ,ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਫਿ-ਜੀ-ਕ-ਲ ਐ-ਕ-ਟੀ-ਵਿ-ਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਉਪਰ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ-ਰਾ-ਊਂ-ਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹੋਰ. ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ

ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉੱਛਲ ਕੁੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅ ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐ-ਕ-ਟੀ-ਵਿ-ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇ ਲਾ ਵਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੁ-ਸ਼-ਕਿ-ਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿ ਆ ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਇਹ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ

ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਬਦਾਮ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ .ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅ ਸ਼ ਵ ਗੰ ਧਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਮਚ ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਠ ਬਦਾਮ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ੨ ਚਮਚ ਅਸ਼ਵ ਗੰਧਾ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਕੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ-ਪੇ-ਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹ ਦੁੱਧ ਹਲਕਾ ਗੁਣਗੁਣਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਹਲਕਾ ਗਰਮ

ਗੁਣਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾ ਅ ਦ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੁ ਸ ਖੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿ-ਕਾ-ਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੱਦ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੱਦ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ.ਭਾਰਤ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਨੁਸਖਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਪ ਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜਾਨ ਕਰਨ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਨੁਸਖਾ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *