67 ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਰੰਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਬੱਸ ਵਰਤਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖ ਲਓ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬ ਵਾ ਸੀ ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨਾਲ ਤੁ ਸੀਂ ਆ ਸਾ ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਸਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾ ਵੇ ਗਾ,ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ

ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਬਵਾਸੀਰ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ,ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾ-ਨੀ-ਕਾ-ਰ-ਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ ਟ ਕਾ ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ ਹਿ ਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕੱ ਪ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਬਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇ ਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸ਼ਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਆਰੰਡੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵ ਨ ਕ ਰ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ,ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੇਟ ਦੀ ਸਫਾਈ ਇ ਕ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਇ ਸ ਤੇ ਮਾ ਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹ ਫ਼ ਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬ ਵਾ ਸੀ ਰ ਵ ਰ ਗੀ ਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪੇਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੇਟ ਨਾ

ਸਾਫ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱ-ਕ-ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇ ਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਪੇਟ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਪੇਟ ਵੀ ਬਿਲ ਕੁਲ ਸਾ ਫ਼ ਰਹੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *