10 ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਸਭ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਗਾਇਬ

ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਇੰ-ਨਾ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜੁ-ਆ-ਇੰ-ਟ ਪੇਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗ.ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੱਡੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿਚ ਦ ਰ ਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਲੱਕ ਵਿੱਚ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਢਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹ ਰੇ ਕ ਜਰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ .ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਹਨ ਲੋਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ,ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕ ੜਾ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਡੇਢ ਕੱਪ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਵੀਹ ਤੋਂ ਤੀਹ ਹੀ ਪੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਪਾਉਣੇ ਹ ਨ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੜਾਹੀ ਨੂੰ

ਅੱਗ ਦੇ ਉਪਰ ਰੱਖ ਖੇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟਾ-ਹ-ਲੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੱ-ਤੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਪਾ ਦੇਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅ ਜ ਵਾ ਇ ਨ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰਾ ਉਸ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ ਰ ਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਪੰਜ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ

ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀ ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਲਗਭਗ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਦਾ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸ ਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਵੱਖ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿ ਹ ੜਾ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਤਿਆਰ ਕੀ-ਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ.ਇਸ ਦੀ ਆ ਪ ਣੇ ਜੋੜਾਂ ਤੇ ਲਗਪਗ ਦੱਸ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ

ਵਾ-ਇ-ਰ-ਸ ਸ-ਰ-ਦੀ-ਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖੋਜੀ ਕਦ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਧੁੱਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਸ ਕ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ-ਰ-ਮਾ-ਹ-ਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਿ ਆ ਰ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ.ਜੋੜ ਤੁਹਾਡੇ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਮਰ ਦਰਦ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੱ ਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ,

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *