3 ਦਿਨਾਂ ਚ’ ਚਿਹਰਾ ਚੰਦ ਵਾਂਗੂੰ ਚਮਕ ਜਾਊ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਵਿਚ ਚਿ ਹ ਰਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਗੋਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਇ ਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨਿੱਖਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉਪਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚ-ਮ-ਕ ਆ ਜਾ ਵੇ ਗੀ।ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੁ-ਕ-ਤਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ

ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਚੱਮਚ ਦਾ-ਲ-ਚੀ-ਨੀ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਆ ਪ ਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈ ਣਾਂ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਪਰ ਕਿੱਲ-ਮੁਹਾਸੇ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉਪਰੋਂ

ਛਾ-ਹੀ-ਆਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਇਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚਮਚ ਦਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਪ ਸ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿ ਹ ਰੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਲਵੋ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆਵੇਗਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਉ ਹ ਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈਣ ਆਏ 2 ਚੱਮਚ ਕੋਫੀ ਵਾਲਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪੇਸਟ ਬ ਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਚਿ-ਹ-ਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈ ਣਾਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇ ਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਹਲਦੀ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇ ਸ ਨੂੰ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪੰਦਰਾਂ-ਵੀਹ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਪ ਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜੇ

ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰ ਕਾ ਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੁ-ਕ-ਤਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਚ-ਮ-ਤ-ਕਾ-ਰੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਲ ਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਕ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰ ਹੋ।ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਚ-ਮ-ਤ-ਕਾ-ਰੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਦੇਖੋਗੇ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *