ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਘੇਰਿਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਅੱ ਖਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਘੇ-ਰਿ-ਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲ ਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ.ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦਾ ਰੰ-ਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾ-ਹ-ਲਾ-ਪ-ਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱ ਖਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਜਾਂ ਡਾਰਕ ਸ-ਰ-ਕ-ਲ-ਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਉਪਾਅ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ.ਇਸ ਨੂੰ ਅ-ਜ਼-ਮਾ-ਉ-ਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਲੇ ਗੇਰੇ ਗਾ ਇ ਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅੱਜ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚਮਚ ਦੁੱਧ

ਵਾਲੀ ਮ-ਲਾ-ਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਦੋ ਤਿੱਨ ਬੂੰਦਾਂ ਬਦਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਲੈ ਣਾ ਹੈ .ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਵੈ-ਸ-ਲੀ-ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਸਟ ਬਣ ਜਾਵੇ ਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਲਈ ਵੀ ਲੱ ਗਿ ਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ

ਘੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ.ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱ ਲੇ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ.ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲ ਕਾਲੇ ਘੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *