ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾ

ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪੁ-ਆ-ਇੰ-ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਦ-ਬਾ-ਇ-ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵ ਧ ਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰ-ਗਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ-ਬੰ-ਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਐ-ਕੂ-ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਇਹ ਪੁ-ਆ-ਇੰ-ਟ ਦ-ਬਾ-ਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌ-ਸ਼-ਨੀ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਵੀ ਚੰਗੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਚ-ਸ਼-ਮਾ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਐ-ਕੂ-ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦ-ਬਾ-ਉ-ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸਨੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਜੋ ਪ-ਹਿ-ਲੀ-ਆਂ ਦੋ ਉਂ-ਗ-ਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ

ਤ ਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੈ-ਲੇ-ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦ-ਬਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਉਂ-ਗ-ਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤਲੀ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਉਂ-ਗ-ਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆਂ ਹਨ .ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾ-ਧ-ਨਾਂ ਹੱ-ਥਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪੈ-ਲੇ-ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ

ਚਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਭ-ਰ-ਵੱ-ਟਿ-ਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆ ਉਂ-ਗ-ਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦ-ਬਾ-ਉਂ-ਦੇ ਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਂ-ਗ-ਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦ-ਬਾ-ਉਂ-ਦੇ ਰ ਹਿਣਾ ਹੈ,ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਉਂ-ਗ-ਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐ-ਕੂ-ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਵੀ ਦ-ਬਾ-ਉਂ-ਦੇ ਹਨ.ਤਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਂ-ਗ-ਲਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ
ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ

ਐ-ਕੂ-ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿ-ਵਾ-ਉ-ਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ-ਮ-ਝਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਲਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁ-ਰ-ਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁ-ਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕ-ਰਾ-ਟੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਲਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ-ਹੇ-ਵੰ-ਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭ-ਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾ-ਰ-ਨੇ ਹਨ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾ-ਰ-ਨੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੇ ਕਰ ਇਸ ਨੁ-ਸ-ਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁ-ਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ

ਤੁਸੀਂ ਖੱ-ਟੀ-ਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਚ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ.ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਲਾ-ਲ-ਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈ-ਨ-ਸ਼-ਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੇ ਅਗਲੀ ਲੋਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਲੇਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿ-ਆ-ਉਂ-ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ .

ਫਰੂਟ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ.ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁ-ਸ-ਖਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਗਪਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਚ-ਸ਼-ਮਾ ਵੀ ਉ-ਤ-ਰ ਜਾਵੇਗਾ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਜਿਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋ-ਸ਼-ਨੀ ਸੋ-ਮ-ਰ-ਸੈੱ-ਟ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *