ਇਹ ਪੱਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਫੇਲ ਹੈ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹਨ ਇ ਸ ਬੂਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਗੁਲਾਬੀ ਫੁੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਚਿੱਟੇ ਫ਼ੁੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਫੁੱ ਲ ਪੱਤੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਕਿੱਲ ਮੁਹਾਸੇ ਦਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਜ ਖੁਜਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ

ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਟਾ-ਹ-ਣੀ-ਆਂ ਦਾ ਲੇਪ ਕੱ ਢ ਕੇ ਖਾ-ਰ-ਸ ਖੁ-ਜ-ਲੀ ਵਾਲੀ ਜਗਾ ਤੇ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬ ਣਾ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕ ਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਝ-ੜ-ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਪ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲ ਗਾ ਉਣ ਹੈ ਵਾਲ ਝੜਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚਮਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿ ਹ ਰੇ ਦੇ ਕਿੱਲ ਮੁਹਾਸੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੋ ਪੱਤੀਆਂ ਇਸਦੀਆਂ ਚਬਾ-ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਰ ਤੋਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀ ਣਾ ਹੈ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜ-ਵਾ-ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕ ਰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ

ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਛੱ-ਡ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਫਾ-ਸ-ਟ ਫੂਡ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਬੀ-ਮਾ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *