ਸਿਰਫ਼ 5 ਦਾਨੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪਿਓ

ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾ ਇ ਦੇ,ਪੰਜ ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨ-ਸਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੈ,ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੈ,ਹਮੇਸ਼ਾ ਥਕਾਨ ਆ-ਲ-ਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਥਕਾਵਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ,ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਫਾ ਸ ਫੋ ਰਸ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁ ਹਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਇਹ ਅ ਜਿ ਹੀ ਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕ-ਮੀ-ਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ

ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗ-ਲ-ਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਾ ਡੀ ਇ-ਮਿ-ਊ-ਨਿ-ਟੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ,ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ,ਨ-ਸਾਂ ਦੀ ਬ-ਲੌ-ਕੇ-ਜ,ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਝੁ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਲ ਝ-ੜ-ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹ ਨ ਨੀਂ ਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਸ ਰੀ ਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾ ਹੀ ਦੀ ਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ ਰੀ ਰ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੀਏ।ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ ਹੈ ਕਿ-ਸ਼-ਮਿ-ਸ਼ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ ਹਿ ਲਾਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇ ਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲਿਵਰ ਸਾਫ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇ ਸ ਵਿਚ ਆਇਰਨ ਭ ਰ ਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਲਈ

ਕਿ-ਸ਼-ਮਿ-ਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿ ਸ਼ ਮਿ ਸ਼ ਨੂੰ ਖਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਲਵੋ।ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂ-ਸ-ਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਅਲਸੀ,ਆਲਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਂ-ਟੀ ਔ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ, ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਓ ਮੇ ਗਾ ਥ੍ਰੀ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇ ਹ ਸਾਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੰ ਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਾਲ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿੰ ਦਾ ਹੈ

ਨ-ਸਾਂ ਵਿਚ ਬ-ਲੌ-ਕੇ-ਜ ਅਤੇ ਕ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋ-ਬ-ਲ-ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇ ਸ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਝੁ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਵੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾ ਡੇ ਖੂ-ਨ ਵਿਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈ-ਵ-ਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕਿ-ਸ਼-ਮਿ-ਸ਼ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋ-ੜੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾ ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਰੌਣਕ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸ਼ ਮਿਸ਼ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਕਿ-ਸ਼-ਮਿ-ਸ਼ ਜੇਕਰ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ-ਫਾ-ਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸਨੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦਿ ਮਾ ਗ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ.ਇਹ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਅੰਗੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇ ਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਛੇ ਦਾਣੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱ ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ.

ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਚ ਬਾਜਵਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਵ ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ-ਦ-ਲਾ-ਅ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਸਰੀਰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਥ ਕਾ ਵ ਟ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਵੀ-ਕ-ਨੈੱ-ਸ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *