ਦਹੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਕ ਚਮਚ ਲੈ ਲਓ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਸ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋੜ ਤੁਹਾਡੇ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਹੋਵੇਗਾ,ਪਾਣੀ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨ-ਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੈਸਟਰੋਲ ਜੰਮ ਗਿਆ ਹੈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਰੁ-ਝਾ-ਨਾਂ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾ-ਇ-ਬਿ-ਟੀ-ਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਗਰੀਸ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋੜ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟ-ਕ-ਰਾ-ਉਂ-ਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਮੇਗਾ ਥ੍ਰੀ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ.ਕੰ-ਪਿ-ਊ-ਟ-ਰ

ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦਹੀਂ ਨਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲਸੀ ਤੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਸ਼ੀ ਦੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਓਮੇਗਾ ਥ੍ਰੀ ਫੈਟੀ ਐ-ਸਿ-ਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੋ-ਡਿ-ਆਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾ-ਸ-ਪੇ-ਸ਼ੀ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ

ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋ-ਜ਼ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤੇ ਹਿਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਦੋਸਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਸੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਫਾ-ਈ-ਬ-ਰ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਲਸੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ

ਮਿਕਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖਾ ਲਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਜੇਕਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਅਲੀ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡਿਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਨੁਸਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੁ-ਸ-ਖਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼-ਰ-ਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *