ਭੋਜਨ ‘ਚ ਹਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ ਇਹ 6 ਨੁਕਸਾਨ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਹੀਂਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪ ਕ ਵਾ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤ-ਪ-ਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਸੌਂਫ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀਂਗ ਦਾ ਛੋਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਹਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਭ ਕਾ ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੋ-ਗ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਵਧਦਾ ਹੈ।ਜਿੱਥੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਹੀਂਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦ-ਸ-ਤ, ਪੇਟ ਦੀ ਜ-ਲ-ਨ ਹੋ ਜਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ‘ਚ ਹੀਂਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਾਣੋ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ।ਗੈਸ ਅਤੇ ਦਸਤ-: ਹੀਂਗ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਗੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਇੰ-ਟੇ-ਸ-ਟਾ-ਈ-ਨ-ਲ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਗੈਸ, ਦਸਤ, ਅਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜ-ਲ-ਨ ਅਤੇ ਮਤਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿ ਹ ਤ ਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਗ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੀ ਖਾਓ। ਦਿਨ ਵੇ ਲੇ ਹਲਕਾ ਨਾ-ਸ਼-ਤਾ ਕਰੋ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸੋ-ਜ, ਦਸਤ, ਬੀਪੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਿੰਗ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਦਿਓ।ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਹੀਂਗ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਚਾ ਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ ਵ ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗ-ਰ-ਭ-ਪਾ-ਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰ-ਘਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਹੀਂਗ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰੋ। ਕਿ ਉਂ ਕਿ ਹਿੰਗ ਦੁੱਧ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬੀ-ਮਾ-ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੀਂਗ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਹਾਈ ਜਾਂ ਲੋਅ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕ ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਾ ਸੰ-ਜ-ਮ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇ ਹ ਖੂ-ਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕ ਰ ਦਾ ਹੈ। ਖੂ-ਨ ਦੇ ਗਤਲੇ ਦੇ ਗ-ਠ-ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ.ਹੀਂਗ ਬਹੁਤ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ​​ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਣ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੀਂਗ ਦਾ ਟੈਸਟ ਤੁ ਹਾ ਡੇ ਮੂੰ ਹ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਰ ਵੀ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉ ਣ ਦੀ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਇ-ਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਐ-ਲ-ਰ-ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਨਿ ਸ਼ਾਨ, ਧੱਫੜ ਨ-ਜ਼-ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ ਰ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਂਗ ਤੋਂ ਐ-ਲ-ਰ-ਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲ ਈ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅ-ਧ-ਰੰ-ਗ ਦਾ ਦੌ-ਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀਂਗ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾ ਹੀ ਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਗੰ-ਭੀ-ਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੈਂ-ਟ-ਰ-ਲ ਨ-ਰ-ਵ-ਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੋਜ਼ਾ ਨਾ ਹੀਂਗ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 10 ਤੋਂ 125 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *