ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ-ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਭਲਵਾਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਖੁਰਾਕ

ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਬ ਣਾ ਉ ਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ .ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ

ਕੋਈ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ.ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲ ਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ-ਹੇ-ਵੰ-ਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾ ਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੱਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਗਿੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗਿੱਲੇ ਕੱ ਪ ੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੀਜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਹੀ ਪੁੰ-ਗ-ਰ-ਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ

ਇਸ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਫੁ-ਟਾ-ਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੰ-ਗ-ਰੇ ਹੋਏ ਛੋ ਲਿ ਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲਵੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰ ਘੋ-ੜੇ ਵਰਗਾ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ. ਜਾਵੇਗਾ ਤੁ ਹਾ ਡੇ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਖਸਖਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੱ ਮ ਚ ਖ਼ਾਸਕਰ ਬੱਸ ਲੈ ਲੈਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ

ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ ਰ ਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖਸ ਖਸ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਡ਼੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕ ਰ ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆਵੇਗੀ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਲ ਗਾ ਤਾ ਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰੀਰ

ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸ ਰੀ ਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ.ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨੁਸਖਾ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱ ਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤਾ-ਕ-ਤ-ਵ-ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦੋਨਾਂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੇ

ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸ-ਰ-ਕੁ-ਲੇ-ਸ਼-ਨ ਤੇ-ਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ. ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਕਤ ਆਵੇਗੀ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਹੋਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੋ ਚੱਮਚ ਮਲਾਈ ਦੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ,ਇਕ ਚ ਮ ਚਾ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮ-ਲਾ-ਈ ਵਿਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾ ਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਨੁਸਖਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ.ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ

ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁ-ਸ-ਖਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ.ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬ ਚਿ ਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅੱ ਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਕ ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਅਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *