ਇਹ ਕਾੜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ-joint pain ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਇੱਕ ਟੁ-ਕ-ੜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉ-ਬਾ-ਲ ਕੇ ਪੀ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ,ਅਰਜਨ ਦਾ ਸੱਕ ਨੂੰ ਬਸ ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖ ਲਓ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ,ਕੈਸਟਰੋਲ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋੜਾਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ,ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ

ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂ-ਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ,ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,

ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,ਤਾਹਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦੇ ਉਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੀ ਅਲਰਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗ-ਲਾ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ,ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ

ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀ ਟੁੱ-ਟੀ ਹ ਹੋਈ ਹੱਡੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜੁ-ੜ ਜਾਵੇਗੀ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅ-ਰ-ਜ-ਨ ਦੀ ਛਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂ ਗੁੜ੍ਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚੱਮਚ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਛਾਲ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦੋ ਚਮਚ ਗੁੜ ਲੈਣੇ ਹਨ,ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਛਾਲ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ,ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ

ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਵਿੱਚ ਇਕ ਚਮਚ ਗੁ-ੜ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ,ਕਾਰਗਰ ਨੁਸਖਾ ਹੈ.ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੌ-ਲ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਖੂ-ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ,ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੀ ਬ-ਲੋ-ਕ-ਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ,ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰ-ਬੰ-ਧ-ਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ

ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ,ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ,ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ,ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੁ-ਕ-ਤਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੁਸਖੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਵੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ

ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁ-ਧਾ-ਰ ਕਰੋ ਕਸਰਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸੈਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋ-ਜ-ਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋ ਗੇਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹ-ਮੇ-ਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋਗੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਰਹੋਗੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਜਡ਼੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *