ਬਚਪਨ ਦੀਆ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਘਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰੀਏ

ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਘਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰੀਏ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਕਾਰਨ ਆਈ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂ ਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾ-ੜੀ-ਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ-ਕ-ਰ-ਸ਼ਿ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹ ਨ ਅ-ਸ਼-ਲੀ-ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅ-ਸ਼-ਲੀ-ਲ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅ-ਸ਼-ਲੀ-ਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ,

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ ਸ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕ-ਮੀ-ਆਂ-ਪੇ-ਸ਼ੀ-ਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਗੋ-ਲੀ ਖਾ ਕੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ

ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਗ-ਲ-ਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾ-ਮ-ਵਾਸਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਅ-ਕ-ਰ-ਸ਼ਿ-ਤ ਵੱਧ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਥ ਰ ਸੀ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ

ਬਚਪਨ ਦੀਆ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ

ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,ਜੇ ਕ ਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ-ਕ-ਰ-ਸ਼ਿ-ਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਰਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ,ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪੋ-ਸ਼-ਕ ਤੱ-ਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾ ਣ, ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱ-ਥ-ਰ-ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ ਰੀ ਰ ਦੇ ਵਿਚ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ,

ਰਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰ-ਤੁ-ਲਿ-ਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਘਿੳ ਮੱਖਣ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਲੱਸੀ,ਫਲ ਫਰੂਟ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿ ਹ ੜੇ ਲੋਕ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤ-ਲੀ-ਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖ-ਟੀ-ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ

ਤਾ-ਕ-ਤ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ,ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱ ਗ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿੰ-ਗ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਮਾਗੀ ਰੋ-ਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਨ ਹੀਂ ਦੇਣਾ,

ਅਤੇ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਮ-ਸ਼-ਹੂ-ਰੀ-ਆਂ ਅਤੇ ਅ-ਖ਼-ਬਾ-ਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖ਼ ਬ ਰਾਂ ਅਤੇ youtube ਅ-ਸ਼-ਲੀ-ਲ ਵੀਡੀਓ ਜੁਗ ਤੁਰਦੀ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰ-ਗ ਦਾ ਸਾ-ਈ-ਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਤੌ ਰ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,

ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿ-ਆ-ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਸੰ-ਤੁ-ਲਿ-ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਾਣੇ ਹਨ, ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਣਾਯਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕ ਰ ਨੀ ਹੈ, ਮਾ-ੜੀ-ਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾ-ੜੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਅਪ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦੇਵੇਗਾ,

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *