ਲਿੰਗ ਤੇ ਲਗਾਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਸਲਿਨ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਔਰਤ ਹੱਥ ਖਡ਼੍ਹੇ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ

ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਲਿੰ-ਗ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੈ-ਸ-ਲੀ-ਨ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਹੀ ਸਨ ਮੈ-ਡੀ-ਕ-ਲ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਅਤੇ ਕ-ਰਿ-ਆ-ਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਜੜੀ

ਬੂ-ਟੀ-ਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਿੰ-ਕ ਨੂੰ ਗ-ਰ-ਮਾ-ਹ-ਟ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿੰ-ਕ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚ-ਮ-ਤ-ਕਾ-ਰੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿੰ-ਗ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ

ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੇ-ਸ-ਲਿ-ਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡੱ-ਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦਸ ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਵੈ-ਸ-ਲਿ-ਨ ਦੀ ਡੱਬੀ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਪਾਊਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਂਗ ਮਿਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੀਂਗ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇਸ ਦਾ ਬਰੀਕ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਵੈ-ਸ-ਲੀ-ਨ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇ-ਸ-ਲੀ-ਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਤਲੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਤੁਸੀਂ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਕ ਦੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਵਿਚ ਅ-ਕ-ੜ-ਨ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ

ਢਿੱ-ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਟਾ-ਈ-ਮਿੰ-ਗ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤ ਦਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫ਼ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਚ-ਮ-ਤ-ਕਾ-ਰੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਸਾਨ ਜਿਹੇ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *