ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਾਕੇ ਖਾਓ-ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਓ ਸਾ ਰੀ ਉ ਮ ਰ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ,ਜੋੜ ਦਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਟਾਪਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਾਲੀ ਮਿ ਰ ਚ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਸੀ ਆਇਰਨ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਲ-ੜ-ਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ ਰ ਦੀ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿਚ ਸਰਦੀ ਨਹੀ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉ-ਬਾ-ਲ-ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ ਰੀ ਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ

ਵਿਚ ਮਿਠਾਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾ ਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਗ-ਰ-ਮੈ-ਸ਼ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਦੀ ਬ-ਲ-ਗ-ਮ ਵੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾ-ਚ-ਨ ਕਿ ਰਿ ਆ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ ਸਾਰੀ ਸਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਰੋ-ਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *