ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਮੂੰਗੀ ਦਾਲ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਲਈ ਅਤੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾੜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ ਰੀ ਰ ਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਜਾ ਵੇ ਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਣ ਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸ ਤਰਾ ਹੁਦਾ ਹੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕ ਰ ਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਘ ੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਜਾ ਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕ ਰ ਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੋ ਲੈਣੀ ਹੈ ਡੇਢ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ 70 ਤੋਂ 75 ਗਰਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮਲੱਠੀ 75 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਣੀ ਹੈ ਦਾਲਚੀਨੀ 15 ਗਰਾਮ ਲੈ ਣੀ ਹੈ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ 15 ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਲਸੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ

ਬਨਕਸ਼ਾ ਪੱਚੀ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਇਲਾਚੀ ਵੀ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮਨੱਕਾ ੨੦ ਗ੍ਰਾਮ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ 25 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਜਵਾਮ 20 ਗਰਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾ ਰੀ ਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਊ ਡਰ ਬਣਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾ ਊ ਡਰ ਪੰਦਰਾਂ ਵੀਹ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਿਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁ ਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ ਇਕ ਚਮਚ ਤੋਂ ਡੇਢ ਚਮਚ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲ ਲਿਆ ਹੈ

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇਕ ਗ ਲਾ ਸ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇ ਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝਾ ਮਿਸ਼ਰੀ ਪਾ ਦੇ ਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਅਤੇ ਵੇਚੇ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ ਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਗ ਰ ਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਸ ਤੋਂ ਉਤਾਰੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਏਸ ਦੀ ਭਾਫ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਹਦੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇ ਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਪਚ ਜਾਵੇਗਾ

ਅੱਗ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਮ ਜ਼ ਬੂ ਤ ਹੋ ਜਾ ਵੇਗੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ੂ-ਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰ ਕਾ ਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅ ਤੇ ਆ ਪਣੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਦੁ ਆ ਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *