ਕਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ-ਜੋੜ ਦਰਦ-ਗੈਸ-ਤੇਜ਼ਾਬ-ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ-ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਓ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਓ ਕਦੇ ਸ਼ੂ ਗ ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜ ਕਦੀ ਵੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਣ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗੀ,ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ , ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ,

ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿ ਆ ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਛੁ-ਹਾ-ਰਾ,ਇਸ ਨੂੰ ਛੁਹਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾ ਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ-ਹੇ-ਵੰ-ਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਸ ਰ ਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬੁਖਾਰ ਖੰਘ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਫਾਈਬਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਭਰਪੂਰ

ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਜਿਹੜੇ ਦੁਗਲੇ ਪਤਲੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉ ਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ,ਇਸ ਵਿਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਭ ਰ ਪੂ ਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਪੂ ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚ-ੜ੍ਹ-ਦੇ,

ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁ-ਹਾ-ਰੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਦੇਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਉ-ਬਾ-ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸ ਨੂੰ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈ ਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿ ਉਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ

ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ, ਸਰਦੀ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ ਖੰਖ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪ-ਤ-ਲਾ-ਪ-ਨ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਾ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗੀ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ,

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *