ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀ ਵਿਗੜ ਸਕੇਗਾ ਬੱਸ ਇਹ 5 ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਿਓ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁ-ਸ਼-ਕ-ਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿ-ਖੀ-ਆਂ 5-7 ਗੱ-ਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਨ ਵਿਚ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਟਾ-ਰ-ਗੇ-ਟ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ।। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।। ਅਸੀ ਹਰ ਕੰਮ

ਸੋਚ ਸਮਝ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫ-ਲਾ-ਣੇ ਰਿ-ਸ਼-ਤੇ-ਦਾ-ਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ।। ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿ-ਸ-ਮ-ਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ।। ਜੇ ਹੱਥੋਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਔਖੀ ਤੋਂ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾ-ਪ-ਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।। ਜੀਨਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਬਚੋ ।।ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਖ-ਰਾ-ਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,

ਮੈਂ ਬਣੇ- ਬਣਾਯੇ ਕੰਮ ਖ-ਰਾ-ਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰ-ਦਾ ਇ-ਜ਼-ਤ ਕਰੇ ।। ਉਥੇ ਜਾਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਜਿਥੇ ਸਾਡੀ ਇੱ-ਜ਼-ਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ।। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਥੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ।। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱ-ਖਿ-ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਮ-ਤ-ਲ-ਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ।। ਇਕ ਸਿ-ਆ-ਣਾ ਬੰ-ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਹਲੇ ਟਾਇਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ।।

ਸਮਝਦਾਰ ਬੰ-ਦਾ ਮਦੱਦ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।। ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਉਥੇ ਨਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱ-ਧੀ-ਮਾ-ਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤੀਆ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗ-ਲ-ਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੋਸਤ ਇਵੇਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਰਿ-ਸ਼-ਤੇ-ਦਾ-ਰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੰ-ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿੱ-ਖ-ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *