ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਦ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ

ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਦ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਦੇਂਦੇ ਸੀ ਵਿਆਹੇ ਲ ੜ ਕੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵੈਦ ਦੇ ਵਲੋਂ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਉਸ ਮਰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ,ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅੱਖ ਤੇ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ

ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ ਰੀ ਰ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚ ਤਾਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਚਾਨ ਕ ਕਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁ-ਸ-ਖਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਅਤੇ ਆ ਪ ਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਲੰਬੇ- ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਨੁ-ਸ-ਖਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕ ਰ ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ ਕੋਚ ਦੇ ਬੀਜ ਸਫੇਦ ਮੁਸਲੀ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਮਿਸ਼ਰੀਸ਼ਤਾਵਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇ ਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋ ਦੋ ਸੌ ਗਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸੌ ਦੋ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀਕ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਇਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱ.ਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅ ਕ ਰ ਕ ਰਾ ਇੱਕ ਸੌ ਸੱਠ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਨਨ ਹੈ ਅਕਰਕਰਾ ਈਰਾਨੀ ਯੋਗ ਇੱਕ ਸੌ ਸੱਠ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਵਿੱਤਰੀ ਪੰ ਜਾ ਹ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਾਲਮ ਪੰਜਾ ਪੀਪਲ ਨਾਕ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੱਚੀ ਪੱਚੀ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਬਰਕ ਭ-ਸ-ਮ ਤੀਹ

ਗ੍ਰਾਮ ਵਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਹ ਭ-ਸ-ਮ ਚਾਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈਚਾਂਦੀ ਭਸਮ ਤੁਸੀਂ ਪੱਚੀ ਤੋਂ ਤੀਹ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭ-ਸ-ਮਾਂ ਹਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉਤਲੇ ਪੋ-ਰ-ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤ ਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿ ਆ ਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ

ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁ ਕ ਤੇ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਮੰ-ਗ-ਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁ ਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *