ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਖਾ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ ਪਟਾਕੇ

ਇਹ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਵਰਤ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਪ-ਟਾ-ਕੇ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱ-ਚੀ ਸਾਲ ਹੈ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਵੀਹ ਸਾਲ ਹੈ ਪ-ਨ-ਤਾ-ਲੀ ਸਾਲ ਹੈ ਅੱਸੀ ਸਾਲ ਹੈ.ਹਰੇਕ ਉਮਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨੁ-ਸ-ਖਾ ਹੈ,ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਅਤੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ. ਲਿੰ-ਕ ਦੇ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ

ਲੰ-ਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਵੀ-ਰ-ਜ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾ-ੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਟਾ-ਈ-ਮਿੰ-ਗ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ.ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ. ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁ-ਸ਼ ਰਹੇਗਾ,ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌ-ਖ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫ਼ਰਕ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਖਾ ਲਓਗੇ.ਤਾਂ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕ-ਮ-ਲੰ-ਗਾ ਲਾਜਵੰਤੀ ਭੱਖੜਾ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਹ ਵੀਹ ਗਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ,ਸਫੇਦ ਮੁਸਲੀ ਵੀਹ ਗਰਾਮ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਵੀਹ ਗਰਾਮ ਅਕਰਕਰਾ ਦਸ ਗਰਾਮ.ਵੰਗ ਭ-ਸ-ਮ ਪੰਜ ਗਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਕਰ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ

ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ. ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ,ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ .ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ. ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜ਼ਿਲਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਟੀ ਪਿੰਡ ਮਾਡਲ ਬੋਪਾਰਾਏ ਅਤੇ ਅੱਡੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ

ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਾਰਕ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ.ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੁਸਖੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.ਇਸ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾ-ਝਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਿਨ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾ-ਤ-ਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਸਵੇਰੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ. ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *