ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਲੈਸਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੜ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਹੋ ਵੇਗਾ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਬੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜੰ-ਮਿ-ਆ ਹੋਇਆ ਵਰਗਾ ਤੱ-ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੋ-ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਊ-ਰ-ਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,ਸਰੀ ਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾ-ਹ-ਮ-ਣਾ ਕਰ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀ

ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱ ਧ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾ-ਹ-ਮ-ਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਨੂੰ ਪਹਿ ਚਾਣ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅ-ਚਾ-ਨ-ਕ ਭਾਰ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾ-ਹ ਫੁੱ-ਲ-ਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀ ਧ-ੜ-ਕ-ਣ ਵਧ ਜਾਣਾ ਸੀ-ਨੇ

ਵਿਚ ਦਰਦ ਰਹਿਣਾ,ਹਾਈ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਹੋ ਜਾ ਣਾ,ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਪਿ-ਆ-ਜ਼ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਏਕ ਚਮਚ ਪਿ-ਆ-ਜ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿ ਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਏਕ ਗਲਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਜ ਦੇ ਟੁ-ਕ-ੜੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਪਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਦਿਓ,-ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੱ-ਸੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਘੱ ਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਏਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਵਾਂਗ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗਲਾਸ ਗੁਣਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਂਵਲਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀ ਉਸਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਲੇ ਦਾ ਜੂਸ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਤਰੇ ਦਾ ਜੂਸ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਸ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਲੌਕੀ ਦਾ ਜੂਸ ਵੀ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ

ਤੁਸੀਂ ਏਕ ਲ-ਸ-ਣ ਦੀ ਕਲੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਵੀ ਕ ਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਹਲਕਾ ਜਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਪਰ ਤੋਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ,ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁ ਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ,

ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕ ਰਨਾ ਹੈ ਸੰ-ਤੁ-ਲਿ-ਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਦੇ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਹ ਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਕਿ ਜੋ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,

ਇਸ ਲਈ ਸੰ-ਤੁ-ਲ-ਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਸਰਤ ਕਰ ਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾ ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕ ਰ ਲਵੋਗੇ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *