ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਹ ਨੁਸਖਾ ਖਾਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਨ੍ਹ ਵਰਗੀ ਤਾਕਤ ਆਜੂ

ਅਰਬੀ ਸ਼ੇਖ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਜ਼-ਬ-ਰ-ਦ-ਸ-ਤ ਤਾ-ਕ-ਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ,ਅੰਗ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਬੋਲੇਗੀ,ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਥਕਾਵਟ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ,ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ.

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰੋਗੇ,ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਕ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਆਵੇਗੀ,ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ.ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ

ਅੰਦਰੂਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅ-ਸ਼-ਵ-ਗੰ-ਧਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਕਰਕਰਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਜੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਰੇ ਦੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਦੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਾ ਕਰਕਰਾ ਅਤੇ

ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਡੰਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਪ ਦਸਤੇ ਵਿਚ ਪੀਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਂ ਦੱਸ ਗ੍ਰਾਮ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹਲਕੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਓਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ

ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੁਸਖਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦਵਾਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਟਾ-ਈ-ਮਿੰ-ਗ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕੋਗੇ.ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀਆਂ ਸਭ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਆਵੇਗੀ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *