ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਇਲਾਜ਼ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੋਸਟ

ਪੇਟ ਦਰਦ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ,ਖ਼ੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਗੈਸ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ,ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ,ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ.ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਪੇਟ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਪੂ-ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖ਼ੂ-ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸ-ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਖੂ-ਨ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਲੌਂਜੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ.ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ

ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਗ੍ਰਾਮ ਚੀਨੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਕਲੌਂਜੀ ਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬਜ਼ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਇਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਬਿਲਕੁੱਲ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ.ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋ

ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਕ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਰਾ ਪੁਦੀਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉ-ਬਾ-ਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚਮਚ ਕਲੌਂਜੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ. ਨਵਾਂ ਖੂ-ਨ ਬਣੇਗਾ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇਗੀ.ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ

ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨੂੰ ਖੱ-ਟੀ-ਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ.ਇਕ ਗਲਾਸ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਕ-ਲੌਂ-ਜੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੌਂਜੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਦਰਦ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਮੁ-ੜ੍ਹ-ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਸਿਰਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ,ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ

ਅਤੇ ਕਲੌਂਜੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਵਾਲ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣਗੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆਵੇਗੀ,ਹੋਰ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੇਖਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵੀਡਿਓ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਿ-ਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਲੌਂਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ-ਜ਼ਾ ਦੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋ-ਗ ਹੈ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋ-ਗ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇਗਾ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *