ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ ਮੋਟਾਪਾ 5 ਗੁਣਾ ਤੇਜੀ ਤੋਂ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸੱਤ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ ਲਓ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੀ ਲਓ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰੀਰ ਚ ਫਾਲਤੂ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ

ਖਾਣਾ ਖਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਖਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ.ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਫ਼ ਲੈਣੇ ਹਨ ਹਲਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਲਸੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜ਼ੀਰਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕੜੀ ਪੱਤਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਹਰੜ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸੇਂਧਾ ਨਮਕ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਹੀਂਗ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ,ਦੋ ਸੌ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਉੱਤੇ ਕਲੀਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ

ਸ-ਟ-ਰੌਂ-ਗ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੱਚੀ ਗ੍ਰਾਮ ਅਲਸੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਲਬ ਤਵੇ ਉਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰ-ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਾੋਫ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਚੀ ਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ੀਰਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੰ-ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਸਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰ-ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹ-ਡ-ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਚੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹਰੜ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸੇਂਧਾ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਹਲਦੀ ਮਿਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਸੀ ਪੱਚੀ ਗ੍ਰਾਮ ਕੜੀ

ਪੱਤੇ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਦੋ ਚੁਟਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹੀਂ-ਗ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ.ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪ ਦੀ ਚਰਬੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਿ-ਆ-ਇ-ਆ ਹੋਇਆ ਮੋਟਾਪਾ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੌਣੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾਫਰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਕਾ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾ-ਯੋ-ਗ ਫਾਲਤੂ ਚਰਬੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਨੁਸਖਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ,ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਾਪਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *