ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਅੱ ਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲੋਕ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਦੀ ਆ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣ ਪਾਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈ-ਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜੋ ਲੋਕ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ 70 ਤੋਂ 80 ਪ੍ਰਸੈਂਟ ਨਾ ਮਰਦ ਹੋਣ

ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੈਕ-ਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਲਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂ-ਕ-ਸ ਡਰ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸੈ-ਕ-ਸ ਨੂੰ ਨਾ-ਮ-ਰ-ਦ ਬਣਾਉਣ ਬਹੁ ਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰ ਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ

ਡ-ਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਡ-ਰ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾ ਰੇ ਡਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੈ-ਕ-ਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੇ ਅਤੇ ਜ-ਨਾ-ਬ ਮ-ਰ-ਦ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹੀਂ ਉ-ਤੇ-ਜ-ਨਾ ਔਰਤ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਘੰ ਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰ-ਥਾਂ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ 6

ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤੜਫ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੈ-ਕ-ਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੇ ਇੱਕ ਯਾਦ ਗਾਰ ਸੈ-ਕ-ਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈ-ਕ-ਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮ-ਰ-ਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੇ ਉ-ਤੇ-ਜ-ਨਾ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਸ-ਬੰ-ਧ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉ ਸ ਦਾ ਮ-ਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈ-ਕ-ਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਹਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ਹੈ ਜੋ ਮ-ਰ-ਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਗੁ-ਪ-ਤ ਅੰ-ਗਾਂ ਤੇ

ਜੋ ਵੀ-ਰ-ਜ ਦਾ ਪਾ-ਣੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੇਕਰ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰ-ਸ-ਤ ਨਾ ਹੀ ਕਰੋ ਜੋ ਲੋ-ਗ ਦਿਲ ਦੇ ਸੰ-ਘ-ਰ-ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਮਰ ਦਰਦ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲ-ਕੋ-ਰੀ-ਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗ੍ਰ-ਸ-ਤ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗ੍ਰ-ਸ-ਤ ਨਾ ਕਰੋ

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦਾ ਡ-ਰ ਮਨ ਚੋਂ ਨਿਕ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅੰ-ਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾ ਡੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਸੰ-ਪੂ-ਰ-ਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉ-ਤੇ-ਜ-ਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸਟ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿ ਊ ਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *